ردیفسرطاندیابتسایر
 گایدلاین ها و آیین نامه ها گایدلاین ها و آیین نامه هاچارچوب ملی ارایه خدمات برای ترویج زندگی سالم
1ابلاغ استانداردهای خدمات به همراه راهنمای تجویز
چارچوب ملی ارایه خدمت در بیماری دیابتسند پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط در استان فارس
2دستورالعمل اجرایی برنامه تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحمبرنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیمرای دیابت نوع 2چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی
3راهنمای تجویز داروی ضد سرطان اورلوتینیب دستورالعمل غربالگری وتشخیص دیابت و دیابت بارداری 
4راهنمای تجویز داروی ضد سرطان اوریلیموس

مدیریت برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت مهر 1397

 
5راهنمای تجویز داروی ضد سرطان بواسیزمابدستورالعمل تکمیل فرم های کلینیک سطح دو دیابت شهری 
6راهنمای تجویز داروی ضد سرطان یورتیزومیبفرم شماره یک اطلاعات عمومی 
7راهنمای تجویز داروی ضد سرطان پمتیرکسیدفرم شماره دو آزمایشات  
8راهنمای تجویز داروی ضد سرطان تراستوزومابفرم شماره سه بررسی وضعیت بیمار 
9راهنمای تجویز داروی ضد سرطان تموزولومایدفرم شماره چهار چشم پزشکی 
10راهنمای تجویز داروی ضد سرطان ریتوکسیمابفرم شماره پنج سابقه پزشکی  
11راهنمای تجویز داروی ضد سرطان سانیتینیب فرم شماره شش فعالیت بدنی و آموزش بیمار  
12راهنمای تجویز داروی ضد سرطان ستوکیسمابفرم شماره هفت نتایج معاینات تخصصی و فوق تخصصی 
13راهنمای تجویز داروی ضد سرطان سورافینیبفرم شماره هشت تغذیه  
14راهنمای تجویز داروی ضد سرطان لیپوزومال فرم شماره نه مشاوره تخصصي 
15راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش شیمی درمانی در بیمارستانفرم کلینیک دیابت 
16دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی ماماییآموزش  
17آیین نامه تاسیس و بهره برداری مراکز سرپایی شیمی درمانی آموزش مختصر رجیستری دیابت مداریو  
18ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابستهآموزش گزارش گیری سامانه کلینیک های دیابت   
19مداخلات پرستاری - تجویز داروی شیمی درمانی -آیین کار کلینیک های پایلوت  تخصصی  دیابت و بیماری های متابولیک 
20ضوابط ساختمانی شیمی درمانی چک لیست   
21دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی درمانی چک لیست پایش ارایه خدمات مرکز دیابت  
22آموزش چک لیست پایش سطح دوم ارایه خدمات (مرکز دیابت) 
23سرطان دهانه رحم فرم ثبت مراجعین  
    
    
    
    
    
 
  
    
 
  
    
    
    
    

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-8 11:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ