معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شیراز، یكی از هشت معاونت دانشگاه است كه زیر نظر ریاست دانشگاه فعالیت می كند. معاونت درمان، مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور حوزه درمان دانشگاه را بر عهده دارد. هدایت فعالیت های درمانی دانشگاه و پشتیبانی از حوزه های مختلف خدمات دهی بیمارستانی شامل حوزه های : صدور پروانه ها ، نظارت بر امور رادیولوژی ، نظارت بر امور آزمایشگاه ها ، نظارت بر دندانپزشکان و فرآیند های دندانپزشکی، نظارت و اعتبار بخشی ، پایش مراقبت های درمانی ، اورژانس ، توسعه و برنامه ریزی ، رسیدگی به تخلفات تعزیراتی،شورای پزشکی ، بیماری های غیر واگیر و ... ، از جمله فعالیت های این معاونت می باشد .  
نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.