رديف

ليست مراكز وموسسات

اصلاحيه آيين نامه تاسيس موسسات پزشكي

1

آيين نامه نحوه تاسيس وبهره برداري بيمارستانها

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

2

آيين نامه تاسيس درمانگاهها(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

3

آيين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي ايمونولو‍‍‍‍ژي والرژي

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

4

آيين نامه تاسيس درمانگاه پوست ومو

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

5

آيين نامه تاسيس درمانگاه داخلي

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

6

آيين نامه تاسيس درمانگاه ديابت

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

7

آيين نامه تاسيس درمانگاه غير تهاجمي قلب وعروق

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

8

آيين نامه تاسيس درمانگاه چند تخصصي مغز واعصاب

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

9

آيين نامه تاسيس درمانگاه چندتخصصي درد

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

10

آيين نامه تاسيس پزشكي هسته اي

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

11

آيين نامه تاسيس مركز ارايه خدمات ومراقبتهاي باليني در منزل

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

12

آيين نامه تاسيس مراكز ارتوپدي فني

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

13

آيين نامه تاسيس مراكز تخصصي درمان ناباروري

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

14

آيين نامه تاسيس مراكز جامع توانبخشي

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

15

آيين نامه تاسيس مراكز خدمات امبولانسخصوصی

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

16

آيين نامه تاسيس مراكز فيزيوتراپي

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

17

آيين نامه تاسيس مراكز جراحي محدودوسرپايي

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

18

آيين نامه تاسيس درمان با اکسيژن هايپر

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

19

آيين نامه تاسيس مركز مشاوره وارايه خدمات مامايي

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

20

آيين نامه تاسيس موسسات تصوير برداري وراديولوژي

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

21

آيين نامه تاسيس موسسات ساخت وفروش عينك طبي

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

22

آيين نامه تاسيس مركز سوء مصرف مواد

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

23

آيين نامه تاسيس دفاتر كار بينايي سنجي

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

24

آيين نامه تاسيس دفاتر كارتغذيه

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

25

آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

26

آیین نامه تاسیس درمانگاه دندانپزشکی

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

27

آیین نامه تاسیس مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

28

دستورالعمل اجرائی ارائه خدمات طب سنتی

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

29

آیین نامه تاسیس دفتر کار روانشناسی بالینی

(تاكيد مي گردد اصلاحيه آيين نامه را مطالعه فرمائيد.)

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
جستجو
اوقات شرعی

clock