شماره های تماس با اداره ارزیابی وصدور پروانه های موسسات درمانی

شماره فاکس  :                                                                               2122370 - 0713

خانم درویشی( مسئول دفتر )  :                                                         2122733 - 0713

آقای راعی - آقای مفتاحی :                                                              2122223 - 0713

خانم جوانمردی - خانم شاکری :                                                        2122221 - 0713

خانم جوادی - خانم بنایی - خانم بنی عبدالله :                                     2122249 - 0713

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
جستجو
اوقات شرعی

clock