-اجاره نامه 5 ساله تنظيم گردد.در غير اينصورت موسس مي بايست تعهد محضري به دانشگاه ارائه دهد.

-از آنجا كه تصوير سندمالكيت و اجاره نامه جهت صدورپروانه بهره برداري الزامي مي باشد،لذا خواهشمند است در زمان معرفي محل از داشتن سند مالكيت ملك مورد نظر اطمينان حاصل فرمائيد.

-تنظيم اجاره نامه ملك/مالكين با موسس حقيقي/حقوقي تنظيم گردد.

-چنانچه ملكي بيش از يك مالك دارد مي بايستي اجاره نامه با كليه مالكين تنظيم شده، و يا مالك از سوي سايرين داراي وكالتنامه باشد

-در صورتيكه ملكي در انحصار وراثت مي باشد ضمن رعايت مفاد فوق الذكر گواهي حصر وراثت نيز لازم مي باشد.

-در هنگام تنظيم اجاره نامه توسط بنگاه كاربري درماني مورد نظر (درمانگاه،فيزيوتراپي و ....) ذكر گردد.


لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
جستجو
اوقات شرعی

clock