دسترسی سریع
نظر سنجی
نظر شما درمورد مطالب سايت شوراي پزشكي چيست؟
 
بازدیدکنندگان : 156406
صفحه اصلی پرسشهاي متداول و پاسخ آنها از شوراي پزشكي

1-هرگاه مستخدم شاغل بيمار شود كه آن بيماري مانع از خدمت او باشد بايد مراتب را طي چه مدت به اداره متبوع خود اطلاع دهد؟

درموارد كمتر از ده روز گواهي پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت ، و در موارد ده روز و بيشتر در پايان روز يازدهم به رئيس اداره يا واحد مربوط براي ارجاع به كارگزيني ارسال دارد .

2-چه مداركي جهت تأييد داروهاي مخدر مورد نياز است ؟ *

صدور برگه معرفي جهت تحويل داروي مخدر كه از طرف پزشك معالج با خط خوانا و مشخصات تكميل شده باشد و ازطرف اداره نظارت بر مواد مخدر دانشگاه شماره و تاريخ شده و ممهور به آن اداره محترم باشد و کپی آن . * برگه گزارش پاتولوژي(آسيب شناسي) ممهور به مهر پزشك متخصص پاتولوژي و کپی آن . * شرح عمل جراحي (درصورت جراحي بيمار) ممهور به مهر بيمارستان و پزشك معالج و کپی آن .* اصل شناسنامه بيمار و کپی از صفحه اول آن .

3-ازكارافتاده به چه كسي اطلاق مي گردد ؟

ازكارافتاده به كسي اطلاق مي گردد كه در اثر حدوث بيماري و طول كشيدن درمان هاي مربوطه طي يكسال گذشته مجبور به استفاده از مرخصي هاي استعلاجي و مرخصي هاي صعب العلاجي باشد و اميدي به بهبودي آتي ايشان طي چندسال آينده با توجه به شرايط بيماري و عوارض حاصله نباشد و طبق كتب مرجع مجموع عوارض و علائم حادث شده دراثر بيماري جمعاً بيش از 66% محسوب گردد.

4- چه زماني رأي شورا قابل اعتراض مي باشد؟

رأي هاي شورا مبني بر ازكارافتادگي تنها درصورت تمايل فرد و وجود شرايط جديد و مستندات معتبر جديد قابل تجديدنظر و بررسي در شوراي پزشكي استان مجدداً مي گردد و درصورتي كه فرد به اين رأي نيز معترض باشد فرد همراه با مدارك به شورايعالي پزشكي ارجاع خواهد شد.

5- چه كساني ذينفعان شوراي پزشكي محسوب مي شوند؟

الف ) ذینفعان درونی : کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی دارای بیمه خدمات درمانی .

ب ) ذینفعان بیرونی : کلیه کارمندان دولت که دارای بیمه خدمات درمانی می باشند یا پرسنل رسمی دارای بیمه تأمین اجتماعی ، بیماران و مدد جویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و اتباع خارجه

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تماس با مسئولین
اوقات شرعی