بازدیدکنندگان : 121213
صفحه اصلی معرفی واحد اهداف
انجام موفقيت آميز فرآيندهاي درماني با وجود سه ركن اصلي درمان كه عبارت از فضاي فيزيكي مناسب ، نيروي انساني متخصص و تجهيزات پزشكي كارآمد مي باشد ، ميسر مي گردد.
در چند دهه گذشته كه مصادف با شروع استفاده از تجهيزات پزشكي پيشرفته در انجام فرآيندهاي درماني بوده است تجهيزات پزشكي موجود، در مراكز درماني مديريت مي شد، با افزايش كمي و كيفي نقش تجهيزات پزشكي در فرآيندهاي درماني و نيز پيشرفت تكنولوژي تجهيزات پزشكي در سراسر دنيا نياز به مديريت موثر بخش تجهيزات پزشكي در مجموعه هاي درماني توسط گروهي شامل افراد متخصص و مطلع از مسائل فني من جمله متخصصان و پزشكان و پرستاران آگاه از كاربردهاي باليني دستگاه ها احساس گرديد.
در دانشگاه علوم پزشكي شيراز از سال 1367 اداره تجهيزات پزشكي با هدف مديريت و نظارت بر خريد ، نگهداري ، تعميرات ، آموزش و در صورت لزوم اسقاط تجهيزات پزشكي واحدهاي درماني تاسيس گرديد.
از زمان تاسيس اداره تجهيزات پزشكي تاكنون جذب پرسنل فني اعم از كاردان هاي فني الكترونيك و كارشناسان مهندسي برق ـ الكترونيك و مهندسي پزشكي جهت تقويت بنيه فني اين مجموعه در چندين مرحله صورت گرفته است .
تاكنون 36 مركز درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي فارس داراي بخش تجهيزات پزشكي است.
وظيفه بخشهاي تجهيزات پزشكي بيمارستان ها شامل حضور فعال در فرآيند نيازسنجي و خريد تجهيزات پزشكي، ارائه برنامه جهت خريدهاي تجهيزات پزشكي و تائيد فني تجهيزات پيشنهادي ، آموزش كاركرد و نگهداري دستگاههاي پزشكي به كاربران جهت افزايش عمر مفيد دستگاهها و بهره برداري صحيح از تجهيزات پزشكي ، برنامه ريزي و نظارت و يا اجراي عمليات نگهداري پيشگيرانه و كاليبراسيون دستگاهها و برنامه ريزي و نظارت يا اجراي تعميرات لازم جهت بازگشت دستگاههاي معيوب به فرآيندهاي درماني مركز و بررسي و اعلام نظر فني در خصوص اسقاط دستگاههاي معيوب غير قابل تعمير مي باشد.
وظيفه كارشناسان ستاد در اداره تجهيزات پزشكي نظارت بر اجراي صحيح وظايف فوق در بخشهاي تجهيزات پزشكي مراكز درماني و در صورت لزوم پيگيري فرآيندهاي خريد، تعميرات، كاليبراسيون و آموزش تجهيزات پزشكي در ستاد مي باشد.
از آنجا كه كاركرد صحيح و قابل اعتماد تجهيزات پزشكي در حوزه فرآيندهاي تشخيصي و فرآيندهاي درماني در ارتباط مستقيم با سلامت بيمار و كاربر دستگاه مي باشد ، اهميت توجه به مقوله تجهيزات پزشكي به روشني درك مي گردد.
اولين مرحله در سيكل گردش كار اين واحد نيازسنجي و خريد تجهيزات پزشكي است كه با توجه به نيازهاي مركز درماني انتخاب مناسب تجهيزات با پارامترهاي فني مناسب توسط مسئول تجهيزات انجام مي پذيرد و نيز با توجه به رعايت استانداردهاي لازم در توليد تجهيزات مورد نظر اعم از استانداردهاي بين المللي ( FDA,TUV , CE و ... ) و استانداردهاي ملي ( تائيديه اداره كل تجهيزات پزشكي ) ايمني بيمار و كاربر دستگاه در هنگام استفاده از تجهيزات تامين مي گردد . در انجام خريد مسئول تجهيزات مركز درماني به معتبر بودن شركت فروشنده و خدمات پس از فروش مناسب نيز توجه مي نمايد تا در صورت بروز مشكلات در آينده از پشتيباني فني مناسب برخوردار گرديده و تجهيزات به سرعت بعد از انجام تعميرات لازم يا تامين قطعات لازم به كاركرد عادي خود در فرآيند درماني باز گردند .
پس از ورود تجهيزات خريداري شده به مركز درماني، شركت فروشنده موظف به نصب و آموزش كاركرد دستگاه به كاربران است كه بدين منظور مسئول تجهيزات پزشكي در اين فرآيند بايد حضور فعال داشته باشد تا در صورت نياز كاربران به آموزش مجدد يا تغيير كاربرد دستگاه ، نحوه عملكرد دستگاه را به كاربران آموزش دهد و توصيه هاي مفيد در جهت افزايش عمر مفيد دستگاه و عدم بروز خطرات ناشي از كاربرد نامناسب دستگاه كه متوجه كاربر يا بيمار مي گردد را به كاربران ارائه دهد .
تجهيزات پزشكي كه در مركز درماني در حال كار است، نيازمند انجام كاليبراسيون در زمانهاي معين جهت اطمينان و اعتماد به دستگاه مي باشد . عدم كاليبراسيون به موقع ممكن است موجب ايجاد صدمه و خطر دستگاه براي بيمار يا كاربر گردد لذا مسئول تجهيزات بايد در زمانهاي لازم اقدام به انجام كاليبراسيون توسط شركت هاي تائيد شده انجام دهنده كاليبراسيون نمايد .
در بيشتر موارد انجام اقدامات بسيار ساده تحت عنوان تعميرات پيشگيرانه قبل از معيوب شدن دستگاه موجب افزايش عمر مفيد دستگاه مي گردد،كه در اين رابط مي بايست راهكاري مناسب جهت انجام تعميرات پيشگيرانه ارائه نمايد. گاهي اوقات نگهداشتن تجهيزات پزشكي با عمر طولاني و معيوب هزينه نامعقولي را جهت انجام مداوم تعميرات به مجموعه درماني وارد مي نمايد. پس از گذشتن 10 سال خدمات پس از فروش دستگاه تامين قطعات و لوازم مصرفي دستگاه از نظر اقتصادي توجيه ناپذير مي گردد، در اين موارد مسئول تجهيزات موظف به اسقاط دستگاه و جايگيزين كردن تجهيزات جديد است.  
بديهي است با مديريت مؤثر و كارآمد فرايندهاي اداره تجهيزات پزشكي ضمن استفاده بهينه از سرمايه، افزايش كارايي دستگاه ها، ارائه خدمات حائز كيفيت درماني و ميزان هزينه هاي جاري به حداقل رسيده و صدمات ناشي از كاركرد تجهيزات براي بيمار به حداقل مي رسد.
لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
اوقات شرعی