بازدیدکنندگان : 121212
صفحه اصلی معرفی واحد واحدهای زیرمجموعه بخش سفارشات

بخش سفارشات داخل:

در اين بخش تجهيزات پزشكي مورد نياز مستقيما از كمپاني سازنده دستگاه در خارج از كشور با همكاري بانك به روش ذيل خريداري مي گردد:
·         دريافت پروفرما از بخش متقاضي
·         تهيه پيش نويس ثبت سفارش خريد ( اخذ شماره تعرفه از كتاب مقررات صادرات و واردات )
·         انجام مكاتبات لازم ( تكميل فرم ثبت سفارش و فرم هاي مربوطه ) با وزارت بهداشت و ساير وزارتخانه هاي مرتبط در خصوص پروفرما
·         تحويل مكاتبات ثبت سفارش به دفتر رياست جهت امضاء
·         ارسال مدارك مربوط به ثبت سفارش به دفتر مركزي دانشگاه در تهران جهت تحويل به وزارت بهداشت و اخذ مجوزهاي لازم
·         دريافت اسناد تائيد شده از اداره كل تجهيزات
·         پيگيري جهت دريافت مجوزها از سازمان هاي مختلف ( انرژي اتمي و بانك و ... )
·         انجام اقدامات لازم گشايش اعتبار
·         دريافت و كنترل مدارك ارسال كالا از بانك و اخذ مجوز ترخيص
·         نظارت بر انجام امور ترخيص كالا توسط كارشناس بازرگاني خارجي و تحويل به انبار مركزي توسط ترخيص كار
 
·         نظارت بر تحويل كالا به انبار توسط كارشناس امور بازرگاني
 
·         تهيه و تنظيم اسناد حسابداري
·         اقدام مستقيم جهت ترخيص كالاي مورد نياز بر حسب صلاح ديد مسئول اداره تجهيزات پزشكي
 
بخش سفارشات خارج :
در اين بخش تجهيزات پزشكي مورد نياز مستقيما از كمپاني سازنده دستگاه در خارج از كشور با همكاري بانك به روش ذيل خريداري مي گردد:
·         دريافت پروفرما از بخش متقاضي
·         تهيه پيش نويس ثبت سفارش خريد ( اخذ شماره تعرفه از كتاب مقررات صادرات و واردات )
·         انجام مكاتبات لازم ( تكميل فرم ثبت سفارش و فرم هاي مربوطه ) با وزارت بهداشت و ساير وزارتخانه هاي مرتبط در خصوص پروفرما
·         تحويل مكاتبات ثبت سفارش به دفتر رياست جهت امضاء
·         ارسال مدارك مربوط به ثبت سفارش به دفتر مركزي دانشگاه در تهران جهت تحويل به وزارت بهداشت و اخذ مجوزهاي لازم
·         دريافت اسناد تائيد شده از اداره كل تجهيزات
·         پيگيري جهت دريافت مجوزها از سازمان هاي مختلف ( انرژي اتمي و بانك و ... )
·         انجام اقدامات لازم گشايش اعتبار
·         دريافت و كنترل مدارك ارسال كالا از بانك و اخذ مجوز ترخيص
·         نظارت بر انجام امور ترخيص كالا توسط كارشناس بازرگاني خارجي و تحويل به انبار مركزي توسط ترخيص كار
 
·         نظارت بر تحويل كالا به انبار توسط كارشناس امور بازرگاني
 
·         تهيه و تنظيم اسناد حسابداري
·         اقدام مستقيم جهت ترخيص كالاي مورد نياز بر حسب صلاح ديد مسئول اداره تجهيزات پزشكي
لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
اوقات شرعی