بازدیدکنندگان : 121206
صفحه اصلی نظارت وارزشیابی

كارشناسان اداره تجهيزات در غالب گروه هاي ارزشيابي درماني به بررسي عملكرد كارشناس تجهيزات پزشكي و مديريت بيمارستان مورد نظر  در اين حوزه مي پردازد و نواقص مورد اشاره را جهت بررسي به مسئول اداره تجهيزات پزشكي گزارش مي نمايد.

 چک لیست نظارتی file

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
اوقات شرعی