معرفي اداره امور راديولوژي

 

در سال 1373 به پیشنهاد مدیریت محترم درمان وقت ، کمیته مشورتی رادیولوژی در حوزه معاونت درمان دانشگاه تشکیل شد و پس از مدتی با پیگیری و حمایت مسئولین ضرورت محلی مستقل جهت رسیدگی به امور رادیولوژی تایید و این اداره تشکیل گردید

وظايف

نظارت بر مراکز فعال، تائید و كارشناسي  مراکز در دست احداث راديولوژي

صدور پروانه ها

امور مربوط به تجهیزات رادیولوژی

امور نيروي انسانی شامل اعزام مشمولین طرحی  ، مجوزهای استخدامی ، رسیدگی به امور پرسنلی در زمینه انتقال ، ماموریت و غیره

جمع آوری اطلاعات آماری

آموزش و پژوهش

کنترل کیفی

تشکیل جلسات مشورتی

نظارت بر رعایت استانداردهای حفاظت در برابر اشعه

توسعه بخشهاي راديولوژي

اوقات شرعی

بازدیدکنندگان : 109265