دسترسی سریع
نظر سنجی
به نظر شما كدام يك از مطالب سايت مفيد مي باشد؟
 
بازدیدکنندگان : 257838
خانه معرفي واحد شرح وظايف

رئيس اداره درمان سوء مصرف مواد

مسئوليت كميته درمان شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان

بررسي گزارش هاي بازديد از مراكز درمان اعتياد و صدور دستور مقتضي

مسئوليت شوراي عالي پيشگيري و درمان اعتياد

تحليل گزارش هاي آماري ماهيانه مراكز

دبيري دوره هاي آموزشي مسئولين فني مراكز درمان اعتياد

نظارت بر تهيه و اجراي برنامه استراتژيك و عملياتي واحد

دبيري دوره هاي آموزشي روان شناسان مراكز درمان اعتياد

نظارت و پايش برنامه هاي عملياتي واحد

مديريت مراكز درمان اعتياد دولتي

برنامه هاي معمول واحد

 ارائه پيشنهادات در راستاي ارتقاء كمي و كيفي خدمات واحد به معاونت درمان

 

    كارشناس نظارت بر مراكز درمان اعتياد                          كارشناس اداره و آمار

انجام نظارت برمراكز درمان اعتياد استان

ورود اطلاعات آماري مراكز درمان سوء مواد در بانك اطلاعاتي كامپيوتري وآناليز  اطلاعات مراكز

برنامه ريزي فعاليت هاي آموزشي درمان اعتياد

تشكيل پرونده هاي دستي و به روز رساني

هماهنگي با نيروهاي محيطي نظارت بر مراكز

 آموزش توجيهي مراكز تازه تأسيس

نياز سنجي آموزشي وبرگزاري دوره هاي لازم جهت كارشناسان نظارت

 برگزاري سمينارهاي آموزشي توجيهي مسئولين فني وپرسنل درمان سوءمصرف مواد

 بازرسي ونظارت بر مراكز درمان سوء مصرف مواد دولتي وخصوصي

 بررسي مكاتبات وساير امور ارجاعي از طرف مافوق

 بررسي عملكرد مراكز، شركت در كميسيون مربوطه و پيگيري مصوبات

 به روز رساني سايت اداره

 ارزشيابي مراكز درمان سوء مصرف مواد

اوقات شرعی

وب لینکها
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات