با عنايت به نامگذاري سال 1391  به نام سال ً توليد ملي  حمايت از كار و سرمايه ايراني ً همچنين تاكيد رئيس محترم دانشگاه وقت در اين خصوص و سابقه ديرينه دانشگاه در حمايت از توليدات داخل «  دستورالعمل هيات رئيسه محترم دانشگاه مبني بر اولويت دادن به خريد از توليدات داخل كشور خصوصاً استاني از سال 87 ، خريد متمركز معاونت دارو و غذا ، اداره تجهيزات و مديريت خدمات پشتيباني از توليد كنندگان داخلي ، پرداخت بهينه مطالبات شركتها و ... » كميته حمايت از توليدات داخلي از ابتداي سال 91 با حضور تني چند از مديران واحدهاي ستادي دانشگاه تشكيل گرديد . 


نشانی ما :  darman.sums.ac.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند - ساختمان مرکزی علوم
پزشکی شیراز- طبقه پنجم - معاونت درمان

تلفن : 32122719-071
دورنگار:32122220-071

پست الکترونیک : Darman@sums.ac.ir 

وب سایت سایر معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت بین المللهمه حقوق این وب سایت متعلق است به:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.