برگزاری نخستین همایش هوش مصنوعی در طب داخلی

برگزاری نخستین همایش هوش مصنوعی در طب داخلی با حضور معاون درمان و جمعی از اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :