دکتر مهرداد شریفی

رئیس مرکز آزمایشگاه هوش مصنوعی و بانک داده های زیستی

دکتر ناهید ابول پور

مدیر مرکز آزمایشگاه هوش مصنوعی و بانک داده های زیستی

داخلی : 1407

 

مهندس زهرا تقدس

کارشناس آزمایشگاه بالینی هوش مصنوعی و بانک داده های زیستی 

داخلی :