آقای دکتر امید نیکو
سرپرست اداره امور پزشکان 
داخلی : 5445
 
 شرح وظایف :  
   1. نظارت بر تامین و توزیع پزشکان عمومی و متخصص( ضریب کا و مشارکتیو طرحی و...) جهت بیمارستانهای شیراز و شهرستانها
2. نظارت بر امور مربوط به طرح یکماهه رزیدنت ها
3. نظارت برتعیین محل خدمت پزشکان
4. نظارت برتنظیم و برنامه ریزی برنامه نوروزی پزشکان ( دریافت برنامه ها و جمع بندی آنها و...)
5. نظارت برپیگیری امور مربوط و صدورگواهی پایان تعهدات متخصصین ضریب کا
6. نظارت بر تکمیل و ثبت اطلاعات در سامانه های وزارتی مقیمی، ماندگاری و ویزیت
7. نظارت بر تامین اعتبارات ماندگاری، مقیمی و ویزیت درسامانه های HSE
8. نظارت برصدور گواهی اشتغال وسوابق خدمت جهت اخذ یا تمدید پروانه مطب
9. نظارت بر سامانه HOP و سامانه مبنا برنامه عملیاتی
10. نظارت بر پیگیری امور آموزش پزشکان
11. نظارت بر پایش عملکرد پزشکان بر اساس ساعات کار موظفی
12. مدیریت حضور متخصصین بر اساس دستورالعمل های ذکر شده و ابلاغ های صادر شده
13. مشاوره به پزشکان جهت جابجایی وتعیین محل خدمت
14. نظارت براجرای قوانین وآیین نامه های مربوط به اداره امور پزشکان
 
 
کارشناس مسئول سطح بندی و توزیع نیروی تخصصی
خانم سوده عابدی
داخلی 2276
شرح وظایف :
• پیگیری و نظارت بر حضور و عملکرد پزشکان مقیم و ماندگاربر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت
• مشاوره جهت انجام طرح و تعهدات قانونی به پزشکان عمومی و متخصص
• نظارت براجرای قوانین وآیین نامه های مربوط به اداره امور پزشکان
• نظارت برآموزش و پاسخ دهی به رابطین اداره پزشکان درخصوص بسته های ماندگاری ، مقیمی
• آموزش و پاسخ گویی به رابطین اداره پزشکان
• پیگیری امور آموزش پزشکان
• پیگیری امورتقسیم و توزیع نیروهای پزشک عمومی طرحی
• پیگیری و تایید برقراری حق محرومیت از مطب
• پیگیری ارسال اطلاعات به روز شده پزشکان در سامانه اداره پزشکان تا پایان هر ماه و لزوم کنترل توسط رئیس بیمارستان قبل از ارسال
• بررسی سوابق خدمت جهت اخذ یا تمدید پروانه مطب
• بررسی وپیگیری درخواست پزشکان در خصوص ماموریت آموزشی، انتقالی،مرخصی بدون حقوق
• تهیه بانک اطلاعاتی پزشکان شیراز و شهرستانها
 
کارشناس اداره امور پزشکان
خانم سیده بیتا زگردی
 داخلی : 7642
 شرح وظایف :
• پیگیری امورتقسیم و توزیع نیروهای پزشک عمومی مشارکتی
• امور مربوط به طرح 1ماهه دستیارها
• بررسی نیازمندی های متخصصین ضریب کا دربیمارستان های شهرستان ها برای پانسیون
• به روز رسانی اطلاعات پزشکان در سامانه های اداره امور پزشکان
• تهیه بانک اطلاعاتی پزشکان شیراز و شهرستانها
• تنظیم و برنامه ریزی برنامه نوروز پزشکان
 
کارشناس امور دفتری اداره امور پزشکان
 خانم رقیه رضایی
 داخلی : 7564
 شرح وظایف :
• انجام مکاتبات اداری مربوط به کلیه پزشکان
• پیگیری صدور ابلاغ تعیین محل خدمت متخصصین
• پیگیری گواهی حضور دستیاران پس از اتمام طرح یک ماه
• پیگیری استعلام تعهدات پزشکان عمومی و متخصص قبل از بکارگیری آنها و استعلام عملکرد متخصصین از بیمارستانها
• پیگیری تهیه اسلاید، جداول ، فرم ها، تعهدنامه
• پیگیری و تهیه برنامه عملیاتی و بارگزاری درسامانه HOP وزارتخانه