خانم دکتر محبت احمدی
سرپرست اداره مامایی
داخلی : 2297
 
 
 
کارشناس آموزش مامایی کارشناس کمیته های مرگ مادری
خانم فاطمه قاسم پور    خانم شعله زارعی
داخلی 7281 داخلی 7305
   
کارشناس رسیدگی به شکایات مادران کارشناس مامایی
خانم زهره حبیب زاده حقیقی  خانم سمیرا کاتبی
داخلی 7295 داخلی 2297