آقای دکتر رضا مرزبانی
رئیس اداره نظارت و ارزشیابی
داخلی : 2737
 
معاون اداره نظارت و ارزشیابی
آقای قاسم سر سبز
داخلی 2737
داخلی 2737
 
 

کارشناسان نظارت بیمارستانی

 داخلی

 فریده عروجی ( کارشناس مامایی)

 2542
 شرح وظایف :
و شهرستانها طبق برنامه تدوین شده
معرفی به مراجع ذیصلاح (تعزیرات،نظام پزشکی و...)
1-بازدید از بیمارستانهای شیراز(خصوصی،دولتی،خیریه- وابسته)
2-ارسال گزارش بازدید به بیمارستانها ،پایش مجدد و در صورت نیاز
3-پاسخ دهی به استعلام ها و مناقصات بیمارستانی
4-بررسی شکایات
5-برگزاری جلسات با مسئولین بیمارستانها
6-بررسی عملکرد کارشناسان نظارت بر درمان شهرستانها
 

کارشناسان نظارت درمانگاه ها

(عمومی و تخصصی- پوست و مو – مراکز جراحی محدود و مراکز درمان در منزل)

 

خسرو دیندارلو (کارشناس بهداشت محیط)

 7211

شرح وظایف :

1-نظارت بر عملکرد مراکز تحت پوشش، ارسال گزارش بازدید به مرکز مربوطه ،پایش مجدد

و در صورت نیاز معرفی به مراجع ذیصلاح (تعزیرات،نظام پزشکی و...)

2-برگزاری جلسات در حیطه پوست و مو با انجمن ها و مراکز

3-پاسخ دهی به استعلام نظارتی مراکز تحت پوشش

4-رسیدگی به شکایات

5-بررسی عملکرد کارشناسان نظارت بر درمان شهرستانها

 

کارشناسان نظارت مطب ها

 

سمیه محمودی (کارشناس پرستاری)

 7331

 مهدی شمسی (کارشناس پرستاری)

 7796
 شرح وظایف:
1-بازدید از مطب پزشکان عمومی و متخصص شیراز و شهرستانها
(با همکاری کارشناس نظارت بر درمان شهرستان)
2-ارسال گزارش بازدید به مطب پزشک مربوطه ،پایش مجدد و در
صورت نیاز معرفی به مراجع ذیصلاح (تعزیرات،نظام پزشکی و...)
3-پاسخ دهی به استعلام نظارتی پزشکان ،واحد تزریقات مراکز درمانی
4-تشکیل کمیته تخصصی پزشک خانواده سطح 2 و 3
5-برگزاری جلسه با نظام پزشکی
6-ساماندهی نیروهای پاره وقت(نیروهای محیطی)
7-بررسی عملکرد کارشناسان نظارت بر درمان شهرستانها
 

 کارشناسان نظارت دفاتر کار

 

حمیده غلامی (کارشناس پرستاری)

 7715

 لیلا بانشی (کارشناس فیزیوتراپی)

 2232

 خسرو دیندارلو (کارشناس بهداشت محیط)

 7211
 شرح وظایف :
1-بازدید از دفاترکار در حیطه های تغذیه، مامایی مراکز فیزیوتراپی ،
کار درمانی، گفتار درمانی، عینک سازی ، بینایی سنجی، شنوایی سنجی،
ارتوپدی فنی شیراز و شهرستانها(با همکاری کارشناس نظارت بر درمان شهرستان)
2-پاسخ دهی به استعلام ها در حیطه دفاتر کار
3-بررسی عملکرد کارشناسان نظارت بر درمان شهرستانها
4-پیگیری امور مربوط به واگذاری واحدهای توان بخشی به بخش خصوصی
 

 کارشناسان شکایات و کمیته تجزیه و تحلیل خطاهای پزشکی

 

مریم پور مهران (پزشک عمومی)

 7330

 مرضیه دهقان (کارشناس پرستاری)

 2573
 شرح وظایف:
1-مصاحبه و مشاوره با شاکی و ارائه توضیحات و راهنمایی های لازم
و نهایتاً در صورت ارتباط موضوع شکایت با اداره نظارت، ثبت شکایت و پیگیری
2-بررسی اولیه شکایت، انجام مکاتبات لازم با مراکز مورد نظر و در نهایت
مکاتبه با مراکز درمانی جهت اصلاح فرایند معیوب
3-تشکیل کمیته های ستادی تجزیه وتحلیل خطاهای پزشکی و مرگ و میر بزرگسالان
4-بررسی سامانه گزارش حوادث ناخواسته و ثبت و اعلام نتیجه نهایی به وزارت خانه
5-شرکت در کمیته های مرگ و میر و و قایع ناخواسته بیمارستانی بر حسب نیاز
6-جمع آوری آمار شکایات و تحلیل آن
 
 مسئول دفتر  
 سمیه صبح صادق  2737