سایت دانشگاه

24 فروردین 1403

 
خانم دکتر راضیه السادات موسوی رکن آبادی
رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی امور بیمارستان ها
داخلی :7630
شرح وظایف :
 
1- نظارت بر اجرای فرایند اعتباربخشی بیمارستان ها
2- مدیریت و نظارت بر آموزش اعتباربخشی ملی ایران
3- مدیریت سامانه ملی اعتباربخشی
4- مشارکت در انجام ارزیابی جامع / ادواری اعتباربخشی کشوری و استانی بیمارستان ها
5- پایش و گزارش عملکرد فصلی و دوره ای اداره اعتباربخشی بیمارستان ها به مدیران بالادستی
6- تدوین برنامه نظارت بر بیمارستان ها
7- تلاش در جهت استقرار نظام های مدیریت کیفیت در بیمارستان ها با محوریت ارتقاء فرایندهای درمانی
8- رسیدگی به شکایات از مراکز بیمارستانی
9- همکاری مستمر با واحدهای ستادی معاونت درمان
10- پیگیری تدوین و اجرای برنامه عملیاتی بیمارستان ها با محوریت ارتقاء شاخص های کیفی
11- نظارت و پیگیری تشکیل کمیته های تخصصی بیمارستان ها
 
 
 
  شرح وظایف
 
 کارشناس مسئول نظارت و اعتبار بخشی امور بیمارستان ها
 
خانم پروین غیاثی
داخلی2258
 
 1-نظارت بر اجرای فرایند اعتباربخشی جامع بیمارستان ها
 2-مدیریت و نظارت بر آموزش اعتباربخشی ملی ایران
 3-نظارت بر اعزام ارزیابان
 4-مدیریت سامانه ملی اعتباربخشی
 5-انجام ارزیابی جامع / ادواری اعتباربخشی کشوری و استانی
6-تدوین برنامه عملیاتی سالیانه اداره
7-مدیریت شورای اعتباربخشی
 8-پایش عملکرد فصلی و دوره ای اداره اعتبارخشی
9-انجام مکاتبات اداری
10-مدیریت سامانه  hop
11-مدیریت بکارگیری ، توزیع و نقل و انتقالات کارشناسان
مدیریت بهداشتی درمانی بیمارستان ها وکارشناسان بهبود کیفیت 
12-اجرای برنامه توجیهی بدو ورود کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان ها 
13-مشارکت در تدوین سناریو وقایع ناخواسته 
14-بررسی و پاسخگویی به شکایات
   
 
کارشناس مسئول ایمنی
اداره نظارت و اعتباربخشی امور بیمارستان ها
 
خانم زهرا مرادی 
داخلی 2234
1-مدیریت سامانه وقایع ناخواسته درمانی
2-بازدید بیمارستان های استان در خصوص استقرار
استانداردهای الزامی بیمار
3-آموزش استانداردهای الزامی و اساسی ایمنی بیمار به مراکز
4-پیگیری و رسیدگی به مکاتبات اداری
5-بررسی و پاسخگویی به شکایات
   
 
کارشناس هماهنگ کننده و اجرایی اداره نظارت و اعتباربخشی امور بیمارستان ها
 
خانم فرزانه عیدی پور
داخلی 7713
1-انجام هماهنگی ارزیابی های اعتباربخشی جامع/ ممیزی و راستی
آزمایی بیمارستان ها
2-انجام بازدیدهای دوره ای واحد تغذیه بیمارستان ها بر اساس
استانداردهای اعتباربخشی
3-رابط آموزش اداره
4-رابط وب سایت اداره
5-پیگیری و رسیدگی به مکاتبات اداری
6-بررسی و پاسخگویی به شکایات
   
 
کارشناس نظارت و اعتباربخشی اموربیمارستان ها
خانم فرانک روئین تن
داخلی 2306
1-تدوین سناریو وقایع ناخواسته
2-جذب و بکارگیری نیروهای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی
3-مشارکت در آموزش اعتباربخشی مراکز درمانی
4-انجام ارزیابی جامع/ ادواری اعتباربخشی کشوری و استانی
5-پیگیری و رسیدگی به مکاتبات اداری
6-بررسی و پاسخگویی به شکایات
   
   
 
کارشناس نظارت و اعتباربخشی اموربیمارستان ها
خانم فهیمه کیخا
شماره داخلی: 7714
 
 
1-بازدید نظارتی از بیمارستان های شیراز( خصوصی- دولتی- خیریه-وابسته)
2- ارسال گزارش بازدید به بیمارستان ها و پایش مجدد
3- پاسخ دهی به استعلام ها و مناقصات بیمارستانی
4- بررسی و پاسخگویی به شکایات
5- هماهنگی در برگزاری جلسات با مسئولین بیمارستان ها
6- بررسی عملکرد کارشناسان نظارت بر درمان شهرستان ها
   
 
کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور بیمارستان ها
خانم سحر سیف زاده 
شماره داخلی : 7893
1-نظارت و پیگیری امور مربوط به مراکز
جراحی محدود.
2-ارسال گزارش بازدید به مراکز جراحی محدود.
3-بررسی و پاسخگویی به شکایات
   
 مسئول دفتر اداره نظارت و اعتباربخشی امور بیمارستان ها
 خانم سمیه صبح صادق
شماره داخلی: 2737