خانم دکتر راضیه السادات موسوی رکن آبادی
رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی امور بیمارستان ها
داخلی :2313
شرح وظایف :
 
1- نظارت بر اجرای فرایند اعتباربخشی بیمارستان ها
2- مدیریت و نظارت بر آموزش اعتباربخشی ملی ایران
3- مدیریت سامانه ملی اعتباربخشی
4- مشارکت در انجام ارزیابی جامع / ادواری اعتباربخشی کشوری و استانی بیمارستان ها
5- پایش و گزارش عملکرد فصلی و دوره ای اداره اعتباربخشی بیمارستان ها به مدیران بالادستی
6- تدوین برنامه نظارت بر بیمارستان ها
7- تلاش در جهت استقرار نظام های مدیریت کیفیت در بیمارستان ها با محوریت ارتقاء فرایندهای درمانی
8- رسیدگی به شکایات از مراکز بیمارستانی
9- همکاری مستمر با واحدهای ستادی معاونت درمان
10- پیگیری تدوین و اجرای برنامه عملیاتی بیمارستان ها با محوریت ارتقاء شاخص های کیفی
11- نظارت و پیگیری تشکیل کمیته های تخصصی بیمارستان ها
 
 
 

 

 
 
 
  شرح وظایف
 
 کارشناس مسئول نظارت و اعتبار بخشی امور بیمارستان ها
 
خانم پروین غیاثی
داخلی2258
 
1-نظارت بر اجرای فرایند اعتباربخشی جامع بیمارستان ها
2-مدیریت و نظارت بر آموزش اعتباربخشی ملی ایران
3-نظارت بر اعزام ارزیابان
4-مدیریت سامانه ملی اعتباربخشی
5-انجام ارزیابی جامع / ادواری اعتباربخشی کشوری و استانی
6-انجام مکاتبات اداری
7-اجرای برنامه توجیهی بدو ورود کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان ها 
8-بررسی و پاسخگویی به شکایات
 
کارشناس مسئول ایمنی
اداره نظارت و اعتباربخشی امور بیمارستان ها
 
خانم زهرا مرادی 
داخلی 2234
1-مدیریت سامانه وقایع ناخواسته درمانی
2-بازدید بیمارستان های استان در خصوص استقرار
استانداردهای الزامی بیمار
3-آموزش استانداردهای الزامی و اساسی ایمنی بیمار به مراکز
4-پیگیری و رسیدگی به مکاتبات اداری
5-بررسی و پاسخگویی به شکایات
 
کارشناس هماهنگ کننده و اجرایی اداره نظارت و اعتباربخشی امور بیمارستان ها
 
خانم فرزانه عیدی پور
داخلی 7713
1-انجام هماهنگی ارزیابی های اعتباربخشی جامع/ ممیزی و راستی
آزمایی بیمارستان ها
2-انجام بازدیدهای دوره ای واحد تغذیه بیمارستان ها بر اساس
استانداردهای اعتباربخشی
3-رابط آموزش اداره
4-رابط وب سایت اداره
5-پیگیری و رسیدگی به مکاتبات اداری
6-بررسی و پاسخگویی به شکایات
 
کارشناس نظارت و اعتباربخشی اموربیمارستان ها
خانم دکتر فرانک روئین تن
داخلی 2306
1-مشارکت در آموزش اعتباربخشی مراکز درمانی
2-انجام ارزیابی جامع/ ادواری اعتباربخشی کشوری و استانی
3-پیگیری و رسیدگی به مکاتبات اداری
4-بررسی و پاسخگویی به شکایات
 
کارشناس نظارت و اعتباربخشی اموربیمارستان ها
خانم فهیمه کیخا
شماره داخلی: 7714
 
 
1-بازدید نظارتی از بیمارستان های شیراز( خصوصی- دولتی- خیریه-وابسته)
2- ارسال گزارش بازدید به بیمارستان ها و پایش مجدد
3- بررسی و پاسخگویی به شکایات
4- بررسی عملکرد کارشناسان نظارت بر درمان شهرستان ها
 
کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور بیمارستان ها
خانم سحر سیف زاده 
شماره داخلی : 7893
1-نظارت و پیگیری امور مربوط به مراکز
جراحی محدود.
2-ارسال گزارش بازدید به مراکز جراحی محدود.
3-بررسی و پاسخگویی به شکایات
4-همکاری در تدوین سناریوی وقایع ناخواسته
 مسئول دفتر اداره نظارت و اعتباربخشی امور بیمارستان ها
 خانم سمیه صبح صادق
شماره داخلی: 2737
 
 
کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور بیمارستان ها
آقای دکتر مجید احسان مهر  
داخلی2264
 
پیگیری و نظارت بر برگزاری کمیته های اخلاق بالینی بیمارستان ها
کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور بیمارستان ها
آقای حسن دهقان
داخلی 7892
1-همکاری در انجام بازدید های نظارتی و ارسال گزارش
2-بررسی و پاسخگویی به شکایات
کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور بیمارستان ها
خانم دکتر فرانک فتحی
داخلی 2506
 
1-همکاری در انجام بازدید های نظارتی و ارسال گزارش
2-بررسی و پاسخگویی به شکایات