آقای مسعود مفتاحی

مسئول دفتر معاون درمان

داخلی 7688

آقای اسماعیل خسروجردی

کارشناس روابط عمومی درمان

داخلی 7685

خانم ملیحه عرفانی

کارشناس دفتر درمان

داخلی 2608

خانم طاهره جلالیان

کارشناس دفتر درمان

داخلی 2204

خانم آسیه معصومی 

کارشناس دفتر درمان

داخلی 2206

خانم حوا شعبانی 

کارشناس دفتر درمان

داخلی 7031

خانم مژگان صنیع صادق

منشی درمان

داخلی 2719

آقای علی میرزایی

منشی درمان

داخلی 2836