آقای دکتر کامران راسخ
مدیریت امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی 
داخلی : 2719
 
 
 کارشناس مدیریت امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی 
 خانم حوا شبانی
 داخلی 7031
 
مسئول دفتر مدیریت امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی 
خانم مژگان صنیع صادق
داخلی 2719