سایت دانشگاه

24 فروردین 1403

آقای دکتر محمد جواد  مرادیان
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی
تلفن : 36277552
معاون مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی
خانم دکتر بهناز رستگارفرد
تلفن :36277552
 
مسئول EOCستاد حوادث دانشگاه
 خانم مرضیه دهقانی 
 تلفن: 36276411
 
 مسئول اورژانس 115
 آقای حمیدرضا رنجبر
 تلفن: 36277552
 
مسئول IT اورژانس
 آقای امید بحرانی
 تلفن: 36277552
 
 معاون پشتیبانی مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی
 خانم دکتر افسون فربد
 تلفن: 36277552
 
مترون اورژآنس، مسئول دیسپچ
خانم مرضیه دهقانی
 تلفن: 36277552
 
 مسئول کنترل کیفیت مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی
 آقای دکتر علی امینیان
تلفن: 36277552
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.