سایت دانشگاه

24 فروردین 1403

آقای دکتر فرهاد شفیعی
مدیر طب سنتی و مکمل – مسئول پایش عملکرد روسا و مدیران بیمارستان ها
داخلی : 2313
 
 
 کارشناس مدیریت طب سنتی و مکمل- کارشناس پایش عملکرد روسا و مدیران بیمارستان ها
 خانم بهاره سرشتی
 داخلی 2537