سایت دانشگاه

24 فروردین 1403

آقای دکتر سهند محمد زاده
سرپرست اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان 
تلفن : 2227
 
کارشناس طرح نیروی انسانی - صدورپروانه ها
خانم مژگان جمال پور
داخلی: 2230
 
کارشناس صدور پروانه ها
خانم لطیف پور
داخلی : 2229
 
کارشناس نظارت و برنامه عملیاتی ، رسیدگی به شکایات
خانم راهله خاتمی
د اخلی : 7320
 
کارشناس امور پرسنلی، رسیدگی به شکایات 190، کاهش تصدی گری
خانم زهرا پرویزی
داخلی : 2227
 
کارشناس بانک خون و تجویز منطقی آزمایش
خانم زهرا افسر
داخلی : 7139
 
کارشناس نظارت، مواد مصرفی، تجهیزات ، کرونا
خانم زهرا قره چاهی
داخلی : 7140
 
کارشناس نظارت ،کرونا، میکروب شناسی
آقای برنا نصیرپور
داخلی : 7744
 
 کارشناس تدارکات، نظارت
 آقای احمد دهقان
 داخلی :2545