آقای دکتر سید محمد علی موسوی
مدیریت نظارت ، اعتبار بخشی و صدورپروانه ها
داخلی : 2133
 
 
 کارشناس مسئول مدیریت نظارت ، اعتبار بخشی و صدورپروانه ها
 خانم منصوره معلایی
 داخلی 2208
 
مسئول دفتر مدیریت نظارت ، اعتباربخشی و صدورپروانه ها
آقای قاسم روزگار 
داخلی 2133