آقای دکتر وحید ابراهیمی
رئیس  اداره‌ی آمار ، برنامه ریزی و سطح بندی خدمات درمانی
داخلی :
 2097
 
 
کارشناس آمار و مدارک پزشکی
آقای سعید اژدری
داخلی 2247
   
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت
آقای محمد شیردلی
 داخلی 2207
 
   
کارشناس آمار و مدارک پزشکی
 خانم شیدا جمشیدی
داخلی 7662