سایت دانشگاه

24 فروردین 1403

آقای مهندس محمد مهدی گل آرایش

 

کارشناس مسئول واحد فناوری اطلاعات معاونت درمان

داخلی 2699

آقای مهندس حمیدرضا آریان نژاد 

 

کارشناس واحد فناوری اطلاعات معاونت درمان

داخلی 7317

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.