آقای دکتر علیرضا شریفی
سرپرست اداره دندانپزشکی معاونت درمان
تلفن : 7640
کارشناس واحد امور دندانپزشکی
خانم فرانک زندی نژاد
تلفن :2634
 
کارشناس اداره امور دندانپزشکی
خانم آزاده ارمی
تلفن : 7156
 
کارشناس واحد امور دندانپزشکی
لیلا پاکی نژاد
تلفن : 7156