آقای جعفر ایزدی
سرپرست اداره رادیولوژی
داخلی : 7671
 
 
 مشخصات و شرح وظایف کارشناس:
آقای محمد علی گلکاری
کارشناس اداره رادیولوژی
داخلی 7397
 • مدیریت در شرایط بحران و استفاده بهینه از امکانات موجود با بکارگیری بهترین شیوه
 • پیگیری امور مربوط به تجهیزات تصویربرداری (کارشناسی خرید ، نگاهداشت و.....)
 • برنامه ریزی و نظارت بر انجام بازرسی های مراکز پرتوتشخیصی و پرتودرمانی
 • تدوین و ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی اداره رادیولوژی
 • ایجاد هماهنگی در مسئولین بخشهای پرتوتشخیصی و پرتودرمانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی
 • بازرسی و نظارت بر مراکز پرتوتشخیصی و پرتودرمانی
 
خانم خدیجه مرادی مطلق
کارشناس اداره رادیولوژی
داخلی 2364
 • ارزیابی و کارشناسی اعلام نیاز طرح رشته های کارشناسی پرتوتشخیصی(رادیولوژی) ، پزشکی هسته ای ، رادیوتراپی ، فیزیک پزشکی
 • ارزیابی درخواست های انتقال ، ماموریت پرسنلی اعم از درون و خارج از استان .
 • اخذ مجوز های مربوطه جهت تامین نیروی مورد نیاز اعم از استخدامی ، قراردادی و طرحی با هماهنگی
 • مدیریت توسعه نیروی انسانی
 • ارزیابی امور مربوط به تامین نیروی متخصص رادیولوژی با هماهنگی اداره امور پزشکان
 • بازرسی و نظارت بر مراکز پرتوتشخیصی و پرتودرمانی
آقای سید مجتبی پیشوا
کارشناس اداره رادیولوژی
داخلی 7562
 •  ارزیابی اخذ یا تمدید مجوز کار با اشعه مراکز پرتوتشخیصی و پرتودرمانی
 • ارزیابی ، بررسی و تایید نقشه( فضای فیزیکی) مراکز پرتوتشخیصی و پرتودرمانی
 • ارزیابی و پیگیری اخذ تاییدیه بهداشت محیط و پرتوها(دزیمتری)
 • رسیدگی به شکایات و امور مربوط به کمیسیون ماده 11 تعزیرات در پرتوتشخیصی و پرتودرمانی
 • ارزیابی اعتباربخشی و پیگیری امور مربوط به آن
 • ارزیابی امور مربوط به تعرفه های خدمات پرتوتشخیصی و پرتودرمانی
 • بازرسی و نظارت بر مراکز پرتوتشخیصی و پرتودرمانی
خانم زهرا میرزایی
کارشناس اداره رادیولوژی
داخلی 7546
 • ارزیابی امور مربوط به صدور و تمدید موافقت اصولی ، پروانه بهره برداری و مسئول فنی پرتوتشخیصی و پرتودرمانی
 • ارزیابی امور مربوط به صدور و تمدید موافقت اصولی و افزایش تجهیزات سرمایه ای و غیر سرمایه ای درسامانه صدورپروانه ها
 • انجام مکاتبات مربوط به سازمانهای بیمه گر ،گواهی ها و استعلامها شامل نظام پزشکی، اداره مالیات، اداره برق و......
 • بازرسی و نظارت بر مراکز پرتوتشخیصی و پرتودرمانی
خانم سمانه زارع
کارشناس اداره رادیولوژی
داخلی 7545
 • کارشناسی امور مربوط به واگذاری مراکز به بخش خصوصی
 • پیگیری امور مربوط به سامانه پایش داده های مراکز رادیواوژی
 • ارزیابی و ساماندهی اطلاعات آماری پرتوتشخیصی و پرتودرمانی
 • رسیدگی به شکایات
 • بازرسی و نظارت بر مراکز پرتوتشخیصی و پرتودرمانی
 
کارشناس اداره رادیولوژی
داخلی 7398
 • کارشناسی امور مربوط به فوق العاده کار با اشعه شامل تعیین گروه و درصدپرتوکاری
 • مرخصی اشعه ، کاهش ساعت کاری ، هماهنگی جهت تشکیل کمیسیون ، شکایات و....
 • کارشناسی امور مربوط به احتساب سنوات کار با پرتو و بازنشستگی مراکز تحت پوشش
 • ارزیابی و پیگیری امور مربوط به آموزشهای حضوری و غیرحضوری
 • کارشناسی و ارزیابی امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه
 • بازرسی و نظارت بر مراکز پرتوتشخیصی و پرتودرمانی
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.