آقای دکتر کامران راسخ
ریاست کمیته کنترل عفونت
تلفن : 2619
دبیر کمیته خانم طاهره رضایی
کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی – جراحی
 داخلی 2619
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.