دکتر علیرضا حسن آبادی سروستانی
دبیر کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی 
داخلی : 2224
 
 
نماینده وزیر در کمیسیون ماده 11 تعزیرات بازرس ویژه درمان
آقای دکتر مهرداد شریفی  
  داخلی 2369
   
بازرس ویژه امور غذا و دارو
بازرس ویژه امور تعرفه ها و بهداشت
آقای محمد حسسین پور آقای اسکندر روستا
داخلی 7742 داخلی 2291
   
نماینده حقوقی  مسئول دفتر کمیسیون ماده 11 تعزیرات
   آقای محمود احمدی
داخلی 7428  داخلی 2224
   
 کارشناس نظارت (کمیسیون تعزیرات)  
 خانم گلچهره محمدی  
 داخلی 7271  
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.