نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو_معاونت درمانمگامنو_معاونت درمان
معرفی معاونت
مدیریت نظارت و ارزشیابی
مدیریت امور بیماری ها
مدیریت اداری مالی
سایر واحدها
Collapse منوی معاونت درمانمنوی معاونت درمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی معاونت</span>معرفی معاونت
معرفی معاونت درمان
معاون درمان
مشاور معاونت درمان
مدیران ارشد معاونت درمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت نظارت و ارزشیابی</span>مدیریت نظارت و ارزشیابی
اداره نظارت و ارزشیابی موسسات درمانی
اداره اعتبار بخشی امور درمان
اداره ارزیابی و صدور پروانه ها
مرکز پایش مراقبتهای درمانی MCMC
واحد آموزش
کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
واحد نظارت بر امور رادیولوژی
واحدروانپزشکی و درمان اعتیاد
واحد HSR
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور بیماری ها </span>مدیریت امور بیماری ها
اداره درمان بیماری ها
اداره امور بیماری های غیرواگیر
اداره آمار ، سطح بندی و توزیع نیروهای متخصص (امور پزشکان)
اداره امور بیماریهای خاص و پیوند اعضا
اداره سلامت کودکان و نوزادان
اداره مامایی
اداره آمار و سطح بندی
واحد گردشگری سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت اداری مالی </span>مدیریت اداری مالی
واحد کاهش تصدی گری دولت در حوزه سلامت
دفتر معاونت درمان
اداره شورای پزشکی
امور مالی معاونت درمان
واحد روابط عمومی
واحد فناوری اطلاعات درمان
واحد HIS
واحد مددکاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سایر واحدها</span>سایر واحدها
مدیریت طب سنتی و مکمل
اداره هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندار د معاونت درمان
مدیریت خدمات پرستاری
کمیته CPCR
کمیته کنترل عفونت
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
دبیرخانه تحول نظام سلامت
واحد امور دندانپزشکی
مدیریت تجهیزات پزشکی
مدیریت نظارت بر امور آزمایشگاههای تشخیص طبی
آزمایشگاه رفرانس
Collapse اداره درمان بیماری هااداره درمان بیماری ها
شرح وظایف
انتظارات
Collapse منو شو_5_درمانمنو شو_5_درمان
لینک 1
لینک 2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک 3</span>لینک 3
لینک 3-1
لینک 3-2
Collapse اداره امور بیماریهای غیر واگیراداره امور بیماریهای غیر واگیر
شرح وظایف
انتظارات
سرطان
دیابت
فشارخون
بیمارستان ها دوستدار سالمند
روان
سایر
Collapse اداره امور پزشکاناداره امور پزشکان
شرح وظایف
Collapse اداره امور بیماریهای خاص و پیوند اعضااداره امور بیماریهای خاص و پیوند اعضا
معرفی اداره
وظایف
فرم ها و آئین نامه ها
فرآیندها
معرفی نامه ها
لیست مراکز تحت پوشش
Collapse اداره دفتر سلامت نوزادان و کودکاناداره دفتر سلامت نوزادان و کودکان
شرح وظایف واحد نوزادان
انتظارات واحد نوزادان
فرم های نوزادان
شرح وظایف واحد کودکان
انتظارات واحد کودکان
فرم های کودکان
Collapse اداره ماماییاداره مامایی
شرح وظایف
انتظارات
دستورالعمل ها و آئین نامه ها
پوستر و پمفلت
فرمها و چک لیستها
کتابخانه الکترونیکی
فرم های الکترونیکی
Collapse اداره آمار و سطح بندیاداره آمار و سطح بندی
معرفی اداره
شرح وظایف
انتظارات
فرم ها و آئین نامه ها
سایر اوراق
Collapse واحد گردشگری سلامتواحد گردشگری سلامت
شرح وظایف
Collapse اداره نظارت و ارزشیابی موسسات درمانیاداره نظارت و ارزشیابی موسسات درمانی
شرح وظایف
انتظارات
چک لیست ها
فرم ها
Collapse اداره اعتبار بخشی امور درماناداره اعتبار بخشی امور درمان
معرفی اداره
شرح وظایف
دستورالعمل های اعتباربخشی
اعتبار بخشی و ایمنی
اورژانس پیش بیمارستانی
تغذیه
فیلم های آموزشی
Collapse اداره ارزیابی و صدور پروانه هااداره ارزیابی و صدور پروانه ها
شرح وظایف
انتظارات
فرم ها و آئین نامه ها
Collapse مرکز پایش مراقبتهای درمانی MCMCمرکز پایش مراقبتهای درمانی MCMC
معرفی اداره
شرح وظایف
انتظارات
Collapse اداره آموزش درماناداره آموزش درمان
شرح وظایف
انتظارات
فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse كميسيون ماده 11 تعزيرات حكومتي  امور بهداشتي و درمكميسيون ماده 11 تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درم
معرفی کمیسیون
انتظارات
فرم ها و آئین نامه ها
Collapse واحد نظارت بر   امور رادیولوژیواحد نظارت بر امور رادیولوژی
شرح وظایف
انتظارات
فرم ها و آئین نامه ها
Collapse واحدروانپزشکی و  درمان اعتیادواحدروانپزشکی و درمان اعتیاد
شرح وظایف
انتظارات
فرآیندها
پروتکل ها و آئین نامه ها
فرم ها
چک لیست ها
لیست مراکز درمان سوء مصرف مواد
نامه به مراکز
محتوای سمینارهای آموزشی
شعارهای پیشگیری و درمان اعتیاد
Collapse واحد HSRواحد HSR
شرح وظایف
تحقیق و توسعه
فرم ها و آئین نامه ها
Collapse واحد کاهش تصدی گری دولت در حوزه سلامتواحد کاهش تصدی گری دولت در حوزه سلامت
شرح وظایف
Collapse دفتر معاونت درماندفتر معاونت درمان
انتظارات
Collapse اداره شورای پزشکیاداره شورای پزشکی
شرح وظایف
فرم ها و آئین نامه ها
برنامه ثابت کمیسیونهای تخصصی شورای پزشکی
Collapse امور مالی معاونت درمانامور مالی معاونت درمان
شرح وظایف
Collapse واحد روابط عمومیواحد روابط عمومی
شرح وظایف
Collapse واحد فناوری اطلاعات درمانواحد فناوری اطلاعات درمان
شرح وظایف
Collapse واحد HISواحد HIS
شرح وظایف
انتظارات
Collapse واحد مددکاریواحد مددکاری
شرح وظایف
Collapse مدیریت طب سنتی و مکملمدیریت طب سنتی و مکمل
شرح وظایف
فرم ها و آئین نامه ها
Collapse اداره هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندار د معاونتاداره هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندار د معاونت
شرح وظایف
دستورالعمل ها و آئین نامه ها
آموزش
شناسنامه فرآیند
نامه های ابلاغی
نکات مهم
بیماران خاص
گروه های آموزشی
اطلاعیه ها
هتلینگ
Collapse مدیریت خدمات پرستاریمدیریت خدمات پرستاری
شرح وظایف
Collapse کمیته CPCRکمیته CPCR
مدیر مرکز
شرح وظایف مسئول پذیرش مرکز
مدرسین مرکز
فرم ها و آئین نامه ها
آموزش
گالری تصاویر
Collapse کمیته کنترل عفونتکمیته کنترل عفونت
اهداف
اعضای کمیته
شرح وظایف
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
Collapse دبیرخانه تحول نظام  سلامتدبیرخانه تحول نظام سلامت
شرح وظایف
انتظارات
وظایف بیمارستان
Collapse واحد نظارت بر امور دندانپزشکیواحد نظارت بر امور دندانپزشکی
شرح وظایف
انتظارات
فرم ها و آئین نامه ها
Collapse مدیریت تجهیزات پزشکیمدیریت تجهیزات پزشکی
شرح وظایف
انتظارات
آموزش
تولید
نگهداشت تجهیزات پزشکی
Collapse مدیریت نظارت بر امور آزمایشگاههای تشخیص طبیمدیریت نظارت بر امور آزمایشگاههای تشخیص طبی
تاریخچه
شرح وظایف
انتظارات
فرم ها و آئین نامه ها
فرآیندها
فیلم های آموزشی
آزمایشگاه رفرانس
آزمایشگاه های تحت پوشش
Collapse آزمایشگاه رفرانسآزمایشگاه رفرانس
شرح وظایفکلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - معاونت درمان می باشد.

شبکه های اجتماعی

Powered by DorsaPortal