شرح وظایف
حوزه دیابت:
 • در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ کشوری ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ در سطح مراکز دیابت 2و3 فعال تحت پوشش معاونت درمان در شیراز و شهرستانها به منظور ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ثالثیه یعنی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی، ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﮐﻮﺗﺎه و دراز ﻣﺪت دﯾﺎﺑﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﻮﻗﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺸﻮری ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﻄﻠﻮب و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻮارض زودرس و دﯾﺮرس بیماران دیابتی تیپ دو بوسیله فعالیت های ذیل درحال انجام است :
 • پیش بینی توسعه کلینیکهای دیابت در سطح شهر شیراز و شهرستانهای تابعه دانشگاه با توجه به دستورالعمل اجرایی دیابت
 • بررسی فضا، نیروی انسانی درمانی وتخصصی وتجهیزات پزشکی کلینیک های متقاضی راه اندازی کلینیک دیابت سطح2
 • آموزش پرسنل کلینیک ها درخصوص دیابت وبیماری های غیر واگیر( برگزاری دوره های آموزشی توجیه پرسنل مراکز در خصوص نحوه تکمیل و ارسال فرمهای آماری)
 • اخذ آمار ماهیانه از مراکز دیابت، بررسی و تحلیل آمار و ارسال گزارش ماهیانه کلینیکها به وزارت متبوع
 • جمع بندی و تحلیل گزارشهای فصلی از نحوه و میزان فعالیت کلینیکهای دیابت / بررسی و رفع مشکلات (پزشکی و پرسنلی) کلینیکهای دیابت بخش دولتی
 • نظارت بر عملکرد کلینیکهای دیابت سطح 2 و3 طبق برنامه زمان بندی
 • ارایه گزارش مالی سه ماهه و شش ماهه دیابت سطح 2به وزارت متبوع
 • ثبت آمار فعالیت کلینیکهای سطح 2 و 3 در پورتال دیابت وزارت به صورت ماهیانه
 • بازدیدهای نظارتی از نحوه فعالیت مراکز هر3ماه وارایه بازخوردهای نظارتی به مراکز به منظور اصلاح فعالیت
 • پیگیری جهت اخذ تخفیف به بیماران نیازمند( موردی )
 • پاسخگوئی و راهنمایی بیماران درخصوص داروهای سرطانی و نحوه تهیه و تخفیف داروها
 • پیگیری جهت راه اندازی مراکز غربالگری شیمی درمانی در سطح استان
بیماریهای متابولیک :
مشارکت با بهداشت در سطح 2 و 3 در خصوص بیماریهای متابولیک و ژنتیک اجتماعی
سالمندی :
مشارکت با بهداشت در خصوص مراقبتهای سطح 2 و 3 بیماران سالمند
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/03
تعداد بازدید:
111
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - معاونت درمان می باشد.

شبکه های اجتماعی

Powered by DorsaPortal