سایت دانشگاه

24 فروردین 1403

آقای دکتر ابوالفضل درانی نژاد
سرپرست اداره امور بیماران خاص و پیونداعضا
داخلی : 2026
 
 
کارشناس دیالیز و بیماریهای خاص
و مسئول برنامه نسخه نویسی الکترونیک
کارشناس دیالیز کارشناس تالاسمی و هموفیلی
  آقای حسین اکبری خانم فاطمه اولاد
داخلی 2781 داخلی 7572 داخلی 7676
     
 کارشناس پیوند اعضا   کارشناس ام اس  مسئول دفتر
   خانم الهام کریمی  خانم فاطمه سکندر پور
 داخلی 2252  داخلی 7567  داخلی 2026
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.