خانم راضیه راسخ
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدرک تحصیلی :
کارشناس ارشد پرستاری ویژه
داخلی : 2709-2528
 
 
 
 
 
 
خانم حمیده فلاح مهرآبادی
سمت: معاون پرستاری
مدرک تحصیلی‌:
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سوابق مدیریتی :
سابقه بالینی : 15 سال (15 سال سابقه مدیریتی در بیمارستان)
سابقه ستادی :5 سال
امور محوله :
1-همکاری و مشارکت فعال و انتخاب مدیران ارشد پرستاری مراکز تابعه دولتی با مدیر پرستاری دانشگاه
2-همکاری و تصمیم گیری در خصوص مسیر ارتقاء شغلی ، تغییر سمت نقل و انتقالات و تغییر وضعیت استخدامی کارکنان پرستاری در مراکز تابعه دولتی با
مدیر پرستاری دانشگاه
3-همکاری و تصمیم گیری در خصوص تشویق و تنبیه کارکنان پرستاری بامدیر پرستاری دانشگاه
4-همکاری و تعیین و تقسیم سهمیه نیروی انسانی کادر پرستاری ( استخدام ، طرح نیروی انسانی ، قراردادی ، شرکتی) با مدیر پرستاری دانشگاه
5-همکاری و مشارکت فعال و ارائه پیشنهاد در کمیته های مرتبط پرستاری در دانشگاه و وزارت متبوع با مدیر پرستاری دانشگاه
6-همکاری و مشارکت فعال در خصوص تعیین تخلفات اداری و فنی کارکنان پرستاری در کمیته های مرتبط دانشگاهی و حرفه ای با مدیر پرستاری دانشگاه

داخلی: 32122709