رئیس واحد
خانم سمانه غنیمت
 
داخلی : 7134
 
کارشناسان : 
نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی
علی مبصر کارشناس  مسئول  توسعه و پشتیبانی HIS 7300
رسول میرزایی کارشناس  توسعه HIS 7570
محمد مروت کارشناس  توسعه HIS 7871
مجید مقیمی سارانی کارشناس زیر ساخت و امنیت اطلاعات HIS  7595
علیرضازمانی  کارشناس فنی و پرونده الکترونیک سلامت ( سپاس  )   7874
سمیه بهمن سلطانی کارشناس پشتیبان HIS 7743
ابراهیم روستا کارشناس پشتیبان HIS 7821
رامین پدیدار کارشناس پشتیبان HIS  
ساره دهقان کارشناس پشتیبان HIS 7259
کیوان نظری خلف اباد کارشناس پشتیبان HIS 7822
مسعودعباسی کارشناس پشتیبان HIS 7438
مهر ارا بارونیان  کارشناس پشتیبان HIS 7258
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.