خانم دکتر مریم سلطانی سروستانی
سرپرست اداره هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد معاونت درمان
داخلی : 2557
 
 
 کارشناس معرفی پزشکان تمام وقت ، بسته کاهش فرانشیز - HTA - بیمه گری
خانم سمیه ذاکری
داخلی 2174
 
کارشناس بیمه و تعرفه گری ، رسیدگی به شکایات، بیمه تکمیلی
خانم شبنم کریمی
 داخلی 7367
 
کارشناس مدیریت منابع و مصارف -بیمه و تعرفه
 خانم جمیله صادقی
 داخلی 2735