دبیر ستاد نظارت بر تعرفه سلامت استان
آقای بهبود ترابی
 خانم ناهید بذرگر
کارشناس نظارت تعرفه های سلامت
تلفن : 2140
 
 خانم الهام جوانمردی
کارشناس امور تعرفه
تلفن : 308-32348930
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.