خانم دکتر راضیه السادات موسوی رکن آبادی
مسئول HSR معاونت درمان

داخلی: 7630

ایمیل :‌mousavi_razieh@sums.ac.ir
رزومه
 کارشناس HSR  
 خانم فرزانه عیدی پور  
 تلفن : 7713